Algemene voorwaarden van RT Praktijk Inzicht

PDF versie

 1. De RT’er stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de
  Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven
  aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht; dat de RT’er de
  doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar
  medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal
  verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode. De RT’er zal bij haar
  werkzaamheden de zorg van een goed RT’er in acht nemen.
 2. Aan de RT’er wordt er volledige informatie en de medewerking verleend die nodig
  is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Onder de begeleiding wordt verstaan het intakegesprek, het onderzoek, de
  remedial teaching zelf en de eindevaluatie met de betrokkenen. Contact met school
  maakt regelmatig deel uit van het onderzoek.
 4. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen van de factuurdatum.
 5. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende
  redenen kan de RT’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met
  redenen omkleed aankondigen.
 6. Buiten een straal van 5 kilometer vanaf RT praktijk Inzicht worden reiskosten en
  reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief. De
  reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Deze worden apart vermeld op de factuur
  voor het begeleidingstraject.
 7. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de RT’er, dient de RT’er in
  overleg met de betrokkenen schriftelijk af te stemmen wanneer en hoe de
  begeleiding wordt voortgezet.
 8. In geval van verhindering of ziekte van de leerling, dient dit uiterlijk 24 uur van
  tevoren door gegeven te worden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening
  gebracht.
 9. Indien de begeleiding van de leerling voortijdig beëindigd zal worden, zullen de
  betrokkenen dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
 10. De RT’er richt een dossier in met betrekking tot de begeleiding. Zij houdt in het
  dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de begeleiding en voortgang,
  voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. In het
  toetstemmingsformulier is afgesproken voor welke periode welke gegevens worden
  bewaard.
 11. De RT’er verstrekt aan derden geen inlichtingen over de begeleiding dan wel inzage in het dossier, bedoeld in artikel 10, tenzij toestemming is gegeven op het toestemminsformulier.