Algemene voorwaarden van RT Praktijk Inzicht

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n R T p r a k t i j k I n z i c h t

 1. Definiëring van begrippen
  RT praktijk Inzicht is het bedrijf van Linda Tukker, ingeschreven bij de kamer van
  koophandel onder het nummer: 66507715 en bij de landelijke
  beroepsvereniging onder het nummer: 163917
  De opdrachtgever is een school/ scholenstichting, ouder/ verzorger, collega
  professional of schooladviesdienst.
  De opdracht is een begeleidingstraject, training voor professionals, leerling
  groepstraining, in company training of presentatie.
  Het begeleidingstraject is o.a. het (telefonisch) intakegesprek, het onderzoek, de
  remedial teaching zelf, de tussentijdse- en eindevaluaties met de betrokkenen.
  Contact met school maakt indien nodig, deel uit van de begeleiding na
  toestemming via het verkregen toestemmingsformulier.
 2. Toepassing van algemene voorwaarden
  2A. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
  opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met
  RT praktijk Inzicht.
  2B. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
  vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van
  toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende
  bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de
  strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
  2C. RT praktijk Inzicht behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden
  in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 3. Tussentijdse wijziging van de opdracht of de uitvoering van de opdracht
  Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat
  op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal RT praktijk Inzicht de
  noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot
  meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder
  dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht
  worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van
  de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen
  hiervan.
 4. Inspanningsverplichting
  RT praktijk Inzicht zal de door haar te leveren diensten naar het beste inzicht en
  vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen
  wil zeggen dat RT praktijk Inzicht niet garant staat voor het succes en welslagen
  van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
  bijdraagt aan het door de opdrachtgever, leerling of cursist gestelde doel.
 5. Verplichtingen opdrachtgever
  5A. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen
  aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met RT praktijk Inzicht
  overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet
  deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals
  vermeld in de offerte en/ of opdrachtbevestiging aan RT praktijk Inzicht
  verschuldigd.
  5B. Indien een leerling/ cursist door onvoorziene omstandigheden niet kan
  deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere leerling/ cursist,
  dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van RT praktijk Inzicht. Indien
  overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan de
  opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5C. Aan de RT’er wordt volledige informatie en de medewerking verleend die
  nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  5D. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de
  opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van RT
  praktijk Inzicht.
 6. Tarieven
  De prijzen voor leerlingbegeleiding zijn vrijgesteld van BTW. Prijzen voor
  cursussen en onderwijsmaterialen zijn niet vrijgesteld van BTW.
 7. Facturen en betalingsvoorwaarden
  7A. Het afgesproken bedrag voor RT praktijk Inzicht en de door haar aan
  opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door RT praktijk Inzicht steeds door
  middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  7B. Betaling in termijnen kan slechts bij een begeleidingstraject vanaf 12 weken
  en na akkoord van en bevestiging door RT praktijk Inzicht plaatsvinden. Indien er
  wordt afgesproken dat er in meer dan twee termijnen betaald zal worden,
  worden er bij de derde en vierde termijn extra kosten in rekening gebracht.
  7C. Betalingen door de opdrachtgever dient steeds binnen 14 dagen na de
  factuurdatum te zijn voldaan betreffende een begeleidingstraject van minimaal
  12 weken.
  Indien het een cursus of groepstraining betreft, dient het bedrag vooraf voldaan
  te zijn mits de training voldaan wordt via het scholingsbuget, dan dient de
  factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn.
  7D. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim. Indien er vooraf
  overeengekomen is dat er in termijnen wordt betaald, dient het eerste deel voor
  aanvang van de begeleiding te zijn voldaan.
  7E. Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de eerste of tweede deelfactuur, dan is RT praktijk Inzicht gerechtigd het volledige bedrag op te eisen en het begeleidingstraject op te schorten totdat de betaling is voldaan. Dit zonder dat RT praktijk Inzicht dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld. Bovendien is RT praktijk Inzicht in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
  7F. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan RT praktijk Inzicht of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door RT praktijk Inzicht te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten, voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Annuleringsvoorwaarden
  8A. Algemeen
  Indien de opdracht om redenen die niet aan RT praktijk Inzicht toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Tot 1, 2 of 3 werkdagen voorafgaand, dient 100% van het overeengekomen
  bedrag voldaan te worden
  Tot 4, 5, 6 of 7 werkdagen voorafgaand, dient 75% van het overeengekomen
  bedrag voldaan te worden
  Tot 8 werkdagen voorafgaand, worden er geen kosten in rekening gebracht.
  8B. In geval van Corona/ COVID-19
  Tot 30 dagen voorafgaand aan de training kan deze kosteloos worden
  geannuleerd of er kan een nieuwe datum worden afgesproken.
  Tot 14 dagen voorafgaand aan de training kan deze kosteloos worden
  verplaatst naar een nieuwe datum in hetzelfde schooljaar. Indien dit in
  hetzelfde schooljaar niet meer mogelijk is, dient 25% van het
  overeengekomen bedrag voldaan te worden.
  Tot 7 dagen voorafgaand aan de training kan deze niet kosteloos worden
  geannuleerd. Er dient dan 50% van het overeengekomen bedrag voldaan te
  worden tenzij de training niet live gegeven mag worden vanuit
  overheidsmaatregelen of er een lockdown in de maand van de geplande
  training wordt afgekondigd.
  Dan treden beide partijen met elkaar in overleg waarbij besloten kan worden
  dat beide partijen niet gehouden worden aan eerder gemaakte afspraken.
  Indien een cursist voor nascholing door onvoorziene omstandigheden niet
  kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere cursist, dit
  uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van RT praktijk Inzicht. Indien
  overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan de
  opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht.
 2. Duur en afsluiting van de verkregen opdracht
  9A. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt
  zoveel mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
  In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van
  de opdracht en van het aantal te houden begeleidingsmomenten gegeven.
  9B. Indien niet akkoord dient de opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen schriftelijk kenbaar te maken.
  9C. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals software accounts of lesmateriaal in welke vorm dan ook.
 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  10A. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één
  van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden
  conform de bevestigde opdracht en eventuele latere additionele
  opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de
  wederpartij te worden bekend gemaakt.
  10B. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan
  door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft RT praktijk
  Inzicht desalniettemin recht op betaling van het volledige, overeengekomen
  bedrag.
  10C. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen
  restitutie plaats.
  10D. RT praktijk Inzicht mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging
  slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich
  aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor
  voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. RT
  praktijk Inzicht houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar
  werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 2. Aansprakelijkheid
  RT praktijk Inzicht is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door
  haar geleverde diensten. Er is slechts een inspanningsverplichting. (zie punt 4).
 3. Auteursrecht
  12A. Onderwijsmaterialen en trainingen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door
  RT praktijk Inzicht voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het
  eigendom van RT praktijk Inzicht. Datzelfde geldt ook voor de door RT praktijk
  Inzicht uit te brengen onderzoeksverslagen. Indien een school een
  onderzoeksverslag wil overnemen dient de school dit zelf overeen te komen met
  de desbetreffende ouder(s) en/ of voogd(den).
  12B. Alle informatie en materialen in de training (PowerPoints, trainingsmappen
  en ander trainingsmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Deze
  materialen en informatie mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming.
  12C. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van RT
  praktijk Inzicht de lesstof en verstrekte informatie en materialen te gebruiken
  voor een eigen ontwikkelde cursus of training.
  12D. Op alle door RT praktijk Inzicht ontwikkelde documenten en materialen rust van rechtswege het auteursrecht.
 1. Privacy verklaring
  RT praktijk Inzicht houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens
  van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en
  administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever
  zullen niet, tenzij daarvoor toestemming is verleend of daaraan zwaarwegende
  juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
 2. Bijzondere bepalingen
  14A. RT praktijk Inzicht behoudt zich het recht om leerlingen of cursisten die
  door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de begeleiding of
  training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
  Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de
  opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling
  van het volledige bedrag van de training of dienst aan RT praktijk Inzicht.
  14B. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet
  voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
  14C. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.