Algemene voorwaarden van RT Praktijk Inzicht

PDF versie

1. De RT’er stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht; dat de RT’er de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode. De RT’er zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed RT’er in acht nemen.

2. De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven de RT’er naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

3. Onder de begeleiding wordt verstaan het intakegesprek, het onderzoek, de remedial teaching zelf en de eindevaluatie met ouder(s) en kind. Contact met school maakt deel uit van het onderzoek.

4. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen van de factuurdatum.

5. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de RT’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

6. Buiten een straal van 5 kilometer vanaf RT praktijk Inzicht worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief. De reiskosten bedragen € 0,20 per kilometer. Deze worden apart vermeld op de factuur voor het begeleidingstraject.

7. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de RT’er, dient de RT’er in overleg met ouders schriftelijk af te stemmen wanneer en hoe de begeleiding wordt voortgezet.

8. In geval van verhindering of ziekte van het kind dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.

9. Indien de ouder(s)/verzorger(s) de begeleiding van het kind voortijdig wil/willen beëindigen, zullen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

10. De RT’er richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van het kind. Zij houdt in het dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de begeleiding en voortgang van het kind, voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind noodzakelijk is.

11.De RT’er verstrekt aan anderen dan de ouder(s)/ verzorger(s) geen inlichtingen over het kind dan wel inzage in het kind dossier, bedoeld in artikel 10, tenzij toestemming van de ouder(s)/ verzorger(s) schriftelijk is toegezegd.